GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

  • Doğukan Çelik Halat

Polyester sapanlar bütün avrupada için TS en 1492-1 ve 1492-2 normlarına uygun olarak imal edilir ve kullanılırç Polyester sapanların avurapa uygunluluğu CE işareti ile belirtilmelidir.
Polyester sapan seçiminde yükün ağırlığı ve bağlama şekli polyester sapannın kaldırma kuvvetini belirler gözlü sapanların başlıca kaldırma şekilleri aşağıda belirilecektir.
Polyester sapanların taşıma kapasiteleri avrupa normlarında belli renkler ile tespit edilmiş ve kullanıcıların rahat ayırd edebilmesi için aşağıdkai tabloda belirtilmiştir.
Buna göre EN 1492-1 normunda belirtilen ağırlık yük kodları aşağıdadır

1 Ton = Mor
2 Ton = Yeşil
3 Ton = Sarı
4 Ton = Gri
5 Ton = Kırmızı
6 Ton = Kahverengi
8 Ton = Mavi
10 Ton ve üzeri = Turuncu

Satın almış olduğunuz sapanları bu renklere göre kullanmanızı tavsiye ederiz

Polyester sapan genişlikleri minimun ton x 25mm olmalıdır. Bu standarda göre imal edilmişi polyester sapaanlar -40º ila +100º arasında kullanılabilmektedir.
Polyester sapanlar asite veya kimyasal maddelere maruz bırakılmadan önce imalatçısından özellikle bilgi alınmalı ve buna göre kullanılmalıdır.

Polyester Sapanların Kopma Kuvveti:
Dikişli kalın dokuma bileşeninin en küçük kopma kuvveti, Ek A’ya uygun olarak deneye tâbi tutulduğunda, söz konusu bileşen, çalışma yük sınırının 7 katına eş değer bir kuvvete dayanacak büyüklükte olmalıdır. Dikişli kalın dokuma bileşeni, aynı tipteki dikişli kalın dokuma bileşenlerinin tamamı aynı ön yüklemeye maruz
kalmadıkça, deneyden önce ön yüklemeye tâbi tutulmamalıdır.

Polyester sapanlarda kullanılan bağlantı elemanları  EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-3, EN 1677-4, EN 1677-5 ve EN 1677-6’ya uygun olmalıdır.


polyester sapan koruma kılıfları
.Polyester sapanları ömrünü uzatmak ve daha güvenli bir kaldırma işlemi meydana getirmek için sapan kılıflarından ve köşe takviyelerinden yararlanılmalıdır.
Bu kılıflar aynı malzemeden ve ya kauçuktan imal edilmiş koruma kılıfları olduğu gibi partik olarak oluşturulmuş ahşap veya benzeri takozlardanda kullanılmaktadır.
Yükün kaldırılacakğı keskin köşe polyester sapanın kalınlığından küçük olmamalıdır.
Sapanların sürekli olarak güvenli kullanım uygunluğunu etkileme ihtimali olan kusur veya hasar örnekleri, aşağıda verilmiştir:
a) Yüzey yıpranması: Normal kullanmada, yüzey liflerinde az miktarda aşınma meydana gelir. Bu durum normal olup, küçük bir etkiye sahiptir. Ancak, bu etkiler değişkendir ve işleme devam edildikçe bir miktar mukavemet kaybı beklenmelidir. Özellikle bölgesel olan önemli miktardaki herhangi bir aşınma, ciddi
olarak ele alınmalıdır. Genel yıpranmadan farklı olan bölgesel yıpranmalar, sapan gerilme altındayken keskin kenarlardan kaynaklanabilir ve ciddî derecede mukavemet kaybına sebep olabilir.
b) Kesikler: Enine veya boyuna kesikler, kenarlardaki kesikler veya aşınma hasarı, dikiş veya gözlerdeki kesikler,
c) Kimyasal etki: Kimyasal etkiler, malzemede bölgesel zayıflama ve yumuşamaya sebep olur. Bu etki, kopabilen veya koparılabilen yüzey pullanmasıyla görülebilir.
d) Isı veya sürtünme hasarı: Bu hasar, liflerin camsı bir görünüm almasıyla belli olur ve aşırı şartlarda liflerin yapışması söz konusu olabilir.
e) Hasarlı veya kalıcı şekil bozukluğuna uğramış bağlantı elemanları.

Düz kalın dokuma sapanların doğru seçimi ve kullanımı
D.3.1 Sunî liflerinden imal edilen sapanların tepiti ve seçiminde, kullanım modu ve kaldırılacak yükün özelliği dikkate alınarak, istenen çalışma yük sınırı göz önünde bulundurulmalıdır. Yükün büyüklüğü, şekli ve ağırlığı ile birlikte sapanın tasarımlandığı kullanım metodu, çalışma ortamı ve yükün özelliği, sapanın doğru
şekilde seçilmesini etkiler. Seçilen sapan, kullanım modu için yeterli sağlamlıkta ve uygun uzunlukta olmalıdır. Yükün kaldırılması için
birden fazla sapan kullanılırsa, bu sapanlar özdeş olmalıdır. Kalın dokumanın imal edildiği malzeme, ortam veya yükten olumsuz olarak etkilenmemelidir.
Yardımcı bağlantı elemanları ve kaldırma tertibatlarının sapanlar ile uyumlu olması ayrıca dikkate alınmalıdır. Sapan uçları, bir başka deyişle bağlantı elemanları veya dokuma gözler de ayrıca dikkate alınmalıdır.
D.3.2 Dokuma gözlü sapanlar kullanıldığında, kanca ile birlikte kullanılan sapan için en küçük göz uzunluğu, kancanın en büyük kalınlığının 3,5 katından daha az olmamalı ve her durumda sapan gözünde oluşturulan açı, 20° ’yi aşmamalıdır. Dokuma gözlü bir sapan, bir kaldırma tertibatına bağlandığında, tertibatın sapanı taşıyan kısmı, sapan taşıma genişliği 75 mm’den daha büyük olmadıkça, düz olmalıdır. Bu durumda, kaldırma tertibat bağlantısının eğrilik yarıçapı, en az sapan yükleme genişliğinin 0,75’i kadar olmalıdır. Şekil D.1, kalın dokumanın, sapan yükleme genişliğinin 0,75’inden daha küçük yarıçaplı kancaya yerleştirilmesiyle ilgili
problemi göstermektedir. Geniş kalın dokumalar, dokumanın eni boyunca uniform yüklemeyi önleyen kanca eğriliğinin bir sonucu
olarak, kancanın iç yarıçapından etkilenebilir. yükleme modları için çalışma yük sınırları, etiket üzerinde verilebilir. Çok ayaklı sapanlar kullanılması
durumunda, düşeyle olması gereken en büyük açı aşılmamalıdır.
D.3.4 Doğru askılama uygulamaları takip edilmelidir: Askılama, kaldırma ve indirme işlemleri, kaldırma başlamadan önce plânlanmalıdır.
D.3.5 Düz kalın dokuma sapanlar, doğru olarak konumlandırılmalı ve yüke güvenli bir şekilde takılmalıdır. Sapanlar, genişlikleri boyunca uniform bir yükleme olacak şekilde yerleştirilmelidir. Sapanlar, hiçbir zaman düğümlenmemeli veya bükülmemelidir. Dikişli kısım, hiçbir zaman kancalar veya diğer kaldırma tertibatlarının üzerine yerleştirilmemeli, daima sapanın yük taşıyan kısmına yerleştirilmelidir. Etiketlere gelebilecek zararlar, bunları yükten, kancadan ve
bağlama açısından uzakta tutmak suretiyle önlenmelidir.
D.3.6 Çok ayaklı sapanların kullanılması durumunda, çalışma yük sınırı değerleri, sapan tertibat yüklemesinin simetrik olduğu esasına göre tayin edilmiştir. Bu durum, bir yük kaldırıldığında, sapan ayaklarının görünüş itibariyle simetrik olarak dağıtılması ve düşeyle aynı açı ile bağlantı yapılması anlamına
gelir. Üç ayaklı sapanlar kullanılması durumunda, ayaklar görünüş itibariyle simetrik olarak dağıtılmazsa, en büyük gerilme, bitişik ayaklarla yapılan plân açılarının toplamının en büyük olduğu ayakta oluşur. Aynı etki, 4 ayaklı sapanlarda da oluşur, ancak, yükün rijitliği ayrıca hesaba katılmalıdır. 
Not - Rijit bir yük söz konusu olduğunda, ağırlığın büyük bir kısmı, ayaklardan sadece üçü, hatta ikisi ile taşınabilir; geriye kalan ayaklar ise sadece yükü dengeleme hizmeti görür.
D.3.7 Sapanlar, kenarlardan ve yük veya kaldırma tertibatlarından kaynaklanan sürtünme ve aşınmadan korunmalıdır. Kenarlardan ve/veya aşınmadan kaynaklanan hasarlara karşı kullanılacak takviyeler ve korunma malzemeleri, sapanın bir parçası olarak tedarik edildiği durumlarda, bunlar doğru şekilde
konumlandırılmalıdır. Bu malzemelere ilâve olarak, daha fazla korunma sağlanması gerekli olabilir.
D.3.8 Yük, kaldırma esnasında sapanların dışına çıkıp düşmeyecek veya devrilmeyecek şekilde sapanlar tarafından emniyete alınmalıdır. Sapanlar, yükün ağırlık merkezi üzerindeki kaldırma noktasında dengeli ve kararlı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ağırlık merkezi, kaldırma noktasının altında değilse, bu nokta üzerinde
sapan hareketi mümkündür. Sepet bağ kullanıldığında, boğma bağda olduğu gibi hiçbir kavrama hareketi mevcut olmadığından ve sapan, kaldırma noktasından kayabileceğinden, yük emniyete alınmalıdır. Çift olarak kullanılan sapanlar için, sapan ayaklarının mümkün olduğu kadar düşey halde asılı olması ve yükün ayaklar arasında eşit şekilde dağılmasının sağlanması amacıyla bir yük dağıtıcı kullanılması tavsiye edilir. Sapan, boğma bağlı olarak kullanıldığında, doğal açının (120°) oluşması sağlanacak ve sürtünmeden dolayı ısı birikmesi önlenecek şekilde konumlandırılmalıdır. Sapan, hiçbir zaman belli bir konum almaya zorlanmamalı ve boğma bağ sıkıştırılmaya çalışılmamalıdır. Çift boğma bağlı bir yükü emniyete almanın doğru metodu, Şekil D.2’de gösterilmiştir. Çift sarımlı boğma bağ, daha fazla güvenlik sağlar ve yükün sapandan kaymasını önler. 
D.3.9 Kaldırma esnasında personel güvenliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Tehlikeli alandaki insanlar, kaldırma işleminin başlamak üzere olduğu konusunda uyarılmalı ve gerekirse, yakın çevreden tahliye edilmelidir. Eller veya vücudun diğer uzuvları, sapan boşluğu alınırken yaralanmanın önlenmesi için sapandan uzakta tutulmalıdır. Kaldırma işleminin plânlanması ve yönetimi ile güvenli çalışma sistemlerinin benimsenmesi için, ISO 12480-1’e müracaat edilmelidir.
D.3.10 Bir deneme kaldırması yapılmalıdır. Boşluk, sapan gergin hale gelene kadar alınmalıdır. Yük hafifçe yükseltilmeli, yükün emniyetli ve istenen konumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu husus, özellikle sürtünmenin yükü tuttuğu sepet bağ veya diğer gevşek bağlar için önemlidir. Yük, yana doğru eğilmeye meylederse, alçaltılmalı ve bağlantılar yeniden konumlandırılmalıdır. Deneme kaldırması, yük kararlılığı sağlanıncaya kadar tekrarlanmalıdır.
D.3.11 Kaldırma yapılırken, yük kontrolünün sağlanmasına, diğer bir deyişle yükün kaza ile dönmesinin ve diğer cisimlerle çarpışmasının önlenmesine özen gösterilmelidir. Sapan üzerinde aktif olan kuvvetleri arttıracağı için sarsma veya şok yüklemesi önlenmelidir. Sapandaki yük veya sapanın kendisi, zeminde veya pürüzlü yüzeyler üzerinde sürüklenmemelidir. 
D.3.12 Yük, kaldırmada olduğu gibi, eşit ve kontrollü bir şekilde alçaltılmalıdır. Yük alçaltıldığında, sapanın tutulmasından sakınılmalıdır. Hasara yol açabilecekse, yük sapan üzerine yatırılmamalı ve üzerinde yük yatırılmış haldeyken sapan, yükün altından çekilmeye çalışılmamalıdır.
D.3.13 Kaldırma işlemi tamamlandığında, sapan uygun şekilde depolanmalıdır. Sapanlar kullanılmadıklarında, temiz, kuru ve iyi havalandırılan ortamlarda, ortam sıcaklığında ve raf üzerinde, ısı kaynaklarından, kimyasallar ile temastan, dumanlardan, korozif yüzeylerden, direk güneş ışığından ve diğer ultraviyole radyasyon kaynaklarından uzak tutularak muhafaza edilmelidir.
D.3.14 Sapanlar depoya yerleştirilmeden önce, kullanma sırasında oluşabilen herhangi bir hasar sebebiyle muayene edilmelidir. Sapanlar, hiçbir zaman hasarlı halde depoya gönderilmemelidir.
D.3.15 Kaldırma sapanlarının asitler ve/veya alkaliler ile temasta olduğu yerlerde, depolamadan önce su ile seyreltme veya uygun ortam ile nötrleştirme işleminin yapılması tavsiye edilir. Kaldırma sapan malzemesine ve Madde D.1.1’de belirtilen kimyasallara bağlı olarak, bazı durumlarda, sapan, kimyasalların bulunduğu bir ortamda kullanıldıktan sonra takip edilecek temizleme işlemleri ile ilgili ilâve tavsiyelerin tedarikçiden istenmesi gerekebilir.
D.3.16 Kullanma esnasında veya temizleme işleminin bir sonucu olarak ıslak hale gelen sapanlar, asılmalı ve doğal kurumaya bırakılmalıdır.


 
www.dogukan.com.tr


Doğukan Çelik Halat

  • Adres: Çavuşoğlu Mah. Çavuşoğlu Cd. No:13 / A Kartal / İstanbul
  • Telefon: 0216 306 15 65
  • Faks: 0216 353 45 51
  • Eposta: info@dogukan.com.tr